شماره حسابهای بانکی مارك شاپ

برای کارت به کارت میتوانید با تمام کارتهای عضو شتاب به یکی از کارتهای زیر واریز نمائید
برای واریز از بانک میتوانید از یکی از شماره حساب های زیر استفاده نمائید.

 

 
 

شماره حساب : 

0322234321008

شماره کارت : 

6037 9911 3095 6646

   بانك: ملی ، حساب سیبا (قابل پرداخت در سرار کشور)

   صاحب حساب:   سيد عليرضا حسيني

 
 

شماره حساب : 

1713303322

شماره کارت : 

6104-3371-7647-5364

   بانك: ملت (قابل پرداخت در سرار کشور)

   صاحب حساب:  سيد عليرضا حسيني

 
 

شماره حساب : 

0330078607003

شماره کارت : 

6037-6911-4628-2272

   بانك: صادرات (قابل پرداخت در سرار کشور)

   صاحب حساب:  سيد عليرضا حسيني